About ویدا

ویدا مختاری وکیلی که در درجه اول خواهان حقوق موکل خویش می باشد.او با توجه و آگاهی بخشیدن به موکلهای خود آشنا کردن کامل از پرونده خود و آشنا کردن کامل از پرونده خود می باشد. موکلین ویدا، با درک مراحل مختلف پرونده خود ازاینکه او نماینده آنهاست احساس اطمینانمیکنند.

ویدا بسیار مشتاق است به موکلینش کمک کند، که بعد از پشت سر گذاشتن از صدمات شدید بدنی و روحی ، زندگی خود را به حالت عادی خود بازگردانند .                                                        او این کار را از طریق مشاورت و تمرکز بر ارتباط و توجه به جزییات انجام می‌دهد.

او از فشاری که یک تصادف بر همه جوانب زندگی افراد وارد می‌کند آگاه است، و سریعا به موکلان خود اطمینان می‌دهد که در این مسیر تنها نبوده و از حمایت کامل او برخوردار هستند.

ویدا پیش از پیوستن به Stein Sperling، در شرکت حقوقی Gaithersburg مریلند به عنوان وکیل حقوقی حضور داشت و در آنجا در زمینه صدمات شخصی، تخلفات رانندگی/ جنایی و پروندههای دادرسی مدنی فعالیت می‌کرد.

ویدا به زبانهای فارسی و انگلیسی تسلط کامل دارد.